Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Policach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277  z późn.zm.) organem administracji rządowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

1) wojewoda zachodniopomorski przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie działający w imieniu własnym w sprawach:

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2)komendant powiatowy (miejski) Policji ,
3)komendant komisariatu Policji.

2) Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.

Komenda Powiatowa Policji w Policach jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Policach realizuje zadania określone w ustawach.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Policach reguluje:

Metryczka

Data publikacji : 30.12.2009
Data modyfikacji : 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Policach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Sabadach
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Sabadach Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Sabadach
do góry