Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Policach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP w Policach, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nie ogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej i ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez KPP w Policach.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się poniżej.

Nasz adres:

Komenda Powiatowa Policji w Policach

ul. Kasprowicza 3

72-010 Police

tel. 47 78 26 505, fax. 47 78 26 504

e-mail: sekretariat.police@sc.policja.gov.pl

lub za pośrednictwem aktywnej skrzynki podawczej na portalu ePUAP2 pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/KPP_Police

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.01.2010
Data modyfikacji : 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Policach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Sabadach
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Sabadach Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Sabadach
do góry